مقالات سیاست‌گذاری تهیه شده توسط همکاران بین‌المللی ما در پروژه IREEMA که از طریق لینک‌های زیر قابل دسترسی می‌باشد:

در این گزارش، مروري کلی بر ابزارهاي مبتنی بر بازار در سطح بی ن الملل که افزایش بهره وري انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را ترویج میدهند خواهیم داشت. هدف اصلی این متن این است که به شناخت مکانیسم هاي مختلف مبتنی بر بازار، شیوه هاي عملیات و پتانسیل آنها براي دستیبا ی به کارایی انرژي و اهداف زیست محیطی کمک گردد.

//isti.ir/X877